Powered by Smartsupp

GDPR - Podmienky použitia webu

Správcom osobných údajov poskytnutých za účelom plnenia predmetu zmluvy je predávajúci.

Identifikačné a kontaktné údaje správcu

 • Spoločnosť: Kateřina Šepsová
 • Sídlo: Strelecká 809/41, Hradec Králové, 500 02
 • IČO: 10854169
 • Telefón: +420 123 456 789
 • E-mail: info@vykrojto.sk

Účel spracovania, rozsah osobných údajov a právny základ pre spracovanie

 • Kupujúci berie na vedomie, že na účely uzavretia kúpnej zmluvy, jej následné plnenie (spracovanie objednávky, zabezpečenie vyskladnenia a doručenia tovaru) a prípadného riešenia práv z vadného plnenia (reklamácií) správca spracuje a uchová v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR), jeho osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo (prípadne doplniť ďalšie údaje, ktoré sa budú spracovávať – platobné údaje atp.).
 • Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci.

Kategória príjemcov/príjemcovia osobných údajov

 • Správca sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným subjektom ako nasledujúcim spracovateľom:
 • zmluvnému dopravcovi Českej pošte, s.p. za účelom dodania tovaru, pričom údaje budú poskytnuté v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo;
 • zmluvnému dopravcovi Zásilkovňa.sk za účelom dodania tovaru, pričom údaje budú poskytnuté v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo;
 • poskytovateľovi účtovného softvéru iDoklad Solitea Slovensko a.s., pričom údaje budú poskytnuté v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa;

Doba uloženia

 • Osobné údaje budú správcom uložené po dobu potrebnú na splnenie zmluvy (spracovanie objednávky, vyskladnenie a doručenie tovaru) a ďalej po dobu zákonnej záruky (24 mesiacov od prevzatia tovaru) či po dobu poskytnutej záruky zmluvnej.</ ak>
 • Kupujúci berie na vedomie, že správca má podľa § 31 zákona o účtovníctve (č. 593/1991 Zb.), povinnosť uschovať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 5 rokov začínajúcich koncom účtovného obdobia , ktorého sa týkajú (to znamená, ak nakúpite tovar v priebehu roka 2018, musí byť faktúra uchovaná do konca roka 2023). Správca má tiež povinnosť vyplývajúcu z § 47 zákona o správe daní a poplatkov (č. 337/1992 Zb.) uchovať faktúru po dobu 3 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiaca s faktúrou (to znamená, ak nakúpite tovar v priebehu roku 2018, musí byť faktúra na účely daňového konania uchovaná do konca roka 2021). Faktúra obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.
 • Kupujúci berie tiež na vedomie, že správca má podľa § 35 zákona o dani z pridanej hodnoty (č. 235/2004 Zb.) povinnosť uschovať daňové doklady po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo (to znamená, ak nakúpite tovar v priebehu roka 2018, musí byť faktúra uchovaná do konca roka 2028). Daňový doklad obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

Práva kupujúceho vo vzťahu k osobným údajom

 • Kupujúci ďalej berie na vedomie, že podľa článkov 15 až 21 GDPR má právo:
 • a) na prístup k osobným údajom, ktoré pozostáva z práva získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám vymedzeným v článku 15 GDPR;
 • b) na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ďalej s prihliadnutím na účely spracovania má kupujúci právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia podľa článku 16 GDPR;</li > c) na výmaz („právo byť zabudnutý“), ktoré spočíva v tom, že správca bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ktoré sa kupujúceho týkajú, len čo už nebudú potrebné na účely plnenia zmluvy, pokiaľ nie je daný iný zákonný dôvod pre ich ďalšie spracovanie;
 • d) na obmedzenie spracovania osobných údajov v prípadoch vymedzených článkom 18 GDPR;
 • e) na prenositeľnosť údajov podľa podmienok článku 20 GDPR;
 • f) vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov podľa článku 21 GDPR.
 • Správca poskytne kupujúcemu na žiadosť informácie o prijatých opatreniach v každom prípade najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.
 • V prípade pochybností o spracúvaní osobných údajov má kupujúci právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý je v tejto oblasti dozorným orgánom, a podať k nemu sťažnosť.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1.1.2021.